Наше виробництво

Завантаження...
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво
Наше виробництво

Оферта

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ


ФОП Ван Сайен Н.В. (надалі Продавець) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. Загальні положення
1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.
1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. 


2. Терміни та визначення
2.1. Продавець – Фізична особа-підприємець Ван Сайен Н.В., яка діє на піставі свідоцтва про державну реєстрацію  Серія В02 №605738 від 12.10.2007 р. і зареєстрована за адресою: Сумська обл.., Сумський р-н., с. Косівщина, вул. Л. Українки 8а., 42342.
2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис якого розміщений на сайті Продавця zakroma.sumy.ua станом на дату відвантаження, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням. 
2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням сайту zakroma.sumy.ua на умовах даної публічної пропозиції (оферти).
2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сайту zakroma.sumy.ua.
2.5. Дата відвантаження – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному магазині Продавця (м. Суми вул. Харківська,1, вул. Петропавлівська,72) або безпосередньо при доставці в узгоджене Продавцем і Покупцем місце згідно з Умовами доставки, розміщеними на сайті Продавця.


3. Предмет договору купівлі-продажу товарів
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний на сайті Продаця zakroma.sumy.ua на дату відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий  Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.
3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний на сайті на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару на сайті Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Замовити"  на сайті zakroma.sumy.ua  або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.


4. Порядок оформлення Замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на сайті zakroma.sumy.ua  шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

5. Ціна та порядок оплати
5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату відвантаження (приймання-передачі) Товару на сайті zakroma.sumy.ua .
5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на сайті zakroma.sumy.ua. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін діючих на дату відвантаження).
5.3. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (видаткова накладна), що надаються Постачальником  Покупцеві (або його Представнику) у відповідному магазині Продавця (м. Суми вул. Харківська,1, вул. Петропавлівська,72) або безпосередньо при доставці  в узгоджене сторонами місце.
5.4. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного на сайті Продавця zakroma.sumy.ua на дату відвантаження.
5.5. Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання згідно з Умовами оплати, розміщеними на сайті.
5.6. Оплата здійснюється в національній валюті України гривні і у спосіб, вказаний на сайті Продавця.
5.7. Ціна Товару, що вказана на сайті zakroma.sumy.ua . може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення
6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на сайті Продавця zakroma.sumy.ua станом на дату відвантаження.
6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар, обраний при замовленні Товару у строки, обрані при оформленні Замовлення.
6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар на повну суму яка вказана в такому замовленні.

7. Права та обов'язки Продавця
7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем), з асортименту Товару наявного на сайті zakroma.sumy.ua на дату відвантаження.
7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару станом на дату відвантаження.
7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

8. Права та обов'язки Покупця
8.1. Покупець має право:

  • Отримати Товар при доставці в узгоджене з Продавцем місце самостійно, або ж з залученням представника. 
  • Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
  • Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

  • Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при здійсненні замовлення на сайті zakroma.sumy.ua.
  • Оплачувати Товар згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.

9. Відповідальність сторін
9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті  zakroma.sumy.ua та придбаних у Продавця.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

10. Строк дії Договору
10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на сайті zakroma.sumy.ua та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.
10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту товару тощо Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.

13. Інші умови
13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.5. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на сайті zakroma.sumy.ua .
13.6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  сайті zakroma.sumy.ua  у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на zakroma.sumy.ua вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.
13.7. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном:  
+38 (066) 641 04 74.
або електронною поштою sumyveg@gmail.com.